POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPDLACIEBIE.PL

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.          Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.          Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą "CERAMIKA"-SKLEP PRZEMYSŁOWY S.C. EWA BATKIEWICZ ,ANDRZEJ ŁUSZCZEK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Sokoła, nr 10, 34-400 Nowy Targ), NIP spółki cywilnej 7350012266, REGON spółki cywilnej 490695011, adres poczty elektronicznej: sklep@sklepdlaciebie.pl, numer telefonu 182648595, tj. Ewa Batkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BATKIEWICZ EWA wspólnik spółki cywilnej "CERAMIKA" SKLEP PRZEMYSŁOWY (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sokoła, nr 10, 34-400 Nowy Targ) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7351205145, REGON 364882558 oraz Andrzej Łuszczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANDRZEJ ŁUSZCZEK wspólnik spółki cywilnej CERAMIKA SKLEP PRZEMYSŁOWY (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Sokoła, nr 10, 34-400 Nowy Targ) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7351078563, REGON 121085630 - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.          Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z rozporządzeniem PE i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych os. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-zwanej dalej RODO /rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych/Oficjalny tekst RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%A32016RO679/.

1.4.          Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.           Administrator stosuje środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

1.6.          Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2.     ZAKRES, CEL ZBIERANIA DANYCH , PODSTAWA ICH PRZETWARZANIA,OKRES ICH PRZECHOWYWANIA, ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.          Każdorazowo zakres, cel, okres przechowywania oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.          Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

2.2.1  Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe             

         Usługobiorców lub Klientów:

           imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;

           adres dostawy /ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość ,kraj/

           adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby/jeżeli jest inny niż adres dostawy

            W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może

            przetwarzać dodatkowo:

           nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej /NIP/ Usługobiorcy lub Klienta.

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.          Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta

Okres przechowywania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.1.      Cel zbierania: zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Podstawa przetwarzania: konieczność wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca lub Klient,  lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem./art6 ust.1 lit. b RODO/

Okres przechowywania : do momentu realizacji zamówienia, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. /Podstawowy termin przedawnienia roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata. /Art.554 kodeksu cywilnego/ /.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2.      Cel zbierania: zawarcie i realizacja  umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: Konto.

Podstawa przetwarzania: uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta, którego dane dotyczą./art.6 ust.1 lit. a RODO/

 Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Usługobiorcę lub Klienta, którego dane dotyczą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.3.      Cel zbierania: ustalanie  roszczeń podnoszonych wobec Administratora lub jakie może podnosić Administrator.

Podstawa przetwarzania: wypełnienie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tego interesu mają prawa osoby, której dane dotyczą, w szczególności, gdy osoba ta jest dzieckiem./art.6 lit. f RODO/

Okres przechowywania: przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń /Podstawowy termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gosp. wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży  2 lata/Art.554 kodeksu cywilnego/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.4.      Cel zbierania: wyrażenie przez Usługobiorcę lub Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

Podstawa przetwarzania: zgoda Usługobiorcy lub Klienta, którego dane dotyczą./art.6 ust1 lit.  a RODO/

Okres przechowywania : do momentu odwołania zgody przez Usługobiorcę lub Klienta, którego dane dotyczą.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.5.      Cel zbierania: fakturowanie i prowadzenie  ksiąg podatkowych przez Administratora.

Podstawa przetwarzania: konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze/art.6 ust.1 lit. c RODO/ oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania ksiąg podatkowych/art.86 paragraf 1 Ordynacji podatkowej/.

Okres przechowywania: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego /5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, którego dane dotyczą/ Art.86 paragraf1 Ordynacji podatkowej/

 

2.4.          Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 

2.4.1.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

2.4.2.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 

2.4.3.    W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

 

2.4.4.  Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta mogą być powierzone dostawcom usług, którzy zaopatrują Administratora w rozwiązania informatyczne i techniczne:  dostawcy oprogramowania komputera do prowadzenia Sklepu Internetowego i zarządzania Firmą ,do udzielania pomocy technicznej oraz dostawcy poczty elektronicznej.

  

 2.4.5. Dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie mocy przepisów prawa /np. policji, prokuraturze, sądom/                                                                                                                                                                

 

 

 

3.     COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.          Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.          Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1.      identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2.      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3.      zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4.      dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5.      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

 

3.3.          Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.          Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.          Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

·            w przeglądarce Chrome

·            w przeglądarce Firefox

·            w przeglądarce Internet Explorer

·            w przeglądarce Opera

·            w przeglądarce Safari

·            w przeglądarce Microsoft Edge

3.6.          Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

3.7.           Administrator za pomocą plików Cookies nie tworzy profili Usługobiorców lub Klientów.

 

3.8.       Administrator  nie prowadzi marketingu bezpośredniego własnych produktów  lub usług,

             w związku z tym:                         

             a/ dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta nie są profilowane,

             b /dane osobowe Usługobiorcy lub Klienta nie są przetwarzane w celach marketingu        

                  bezpośredniego.                                                                                                

4.     PRAWO  DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH , ICH SPROSTOWANIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA  I USUNIECIA ORAZ DO PRZENOSZENIA DANYCH

Zgodnie z : RODO art. 15,16,17,18,20,21

4.1.          Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2.          Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia /”prawo bycia zapomnianym”/, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3.           Każdej osobie przysługuje prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie  wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie nadrzędnych podstaw przetwarzania wobec praw osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia i dochodzenia jego roszczeń.

4.4.          W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody /na pod.Art6 ust.1 lit a RODO/ Usługobiorca lub Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4.5.          Usługobiorca lub Klient ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie  swoje dane osobowe, które dostarczył  Administratorowi i przenieść je do innego administratora , a także, by Administrator zrobił to sam, o ile jest to technicznie możliwe.

4.6.          W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcze                                                                                                                         zgodnie z : RODO art.77

5.1.          Każdy Usługobiorca lub Klient ma prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego : Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ w przypadku stwierdzenia naruszenia procesu przetwarzania danych osobowych.

6.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.          Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

                                                                                                                     

                                                                                                                               

 

 

 

 

Śledź nas na Facebooku

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityka prywatności

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć